Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56288 #2126. GAME Accepted 100 543 ms 4896 K C++ 17 / 538 B Phan Tuấn Khang 2021-11-09 7:33:17
#108558 #2126. GAME Accepted 100 3394 ms 2852 K C++ 14 / 473 B ai hoi 2022-12-07 4:43:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: