Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7081 #2152. FPAINTING Accepted 100 25 ms 460 K C++ 17 / 555 B Phạm Thế Phong 2020-05-08 9:11:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: