Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74852 #2295. DIVINAT Accepted 100 125 ms 384 K C++ / 584 B Vũ Thùy Dương 2022-02-21 9:32:14
#51209 #2295. DIVINAT Accepted 100 167 ms 472 K C++ 17 / 468 B Tô Thanh Long 2021-10-14 5:37:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: