Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67406 #2319. LADDER Accepted 100 1674 ms 800 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Dũng 2022-01-01 12:32:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: