Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.out
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out
11.in 11.out
12.in 12.out
13.in 13.out
14.in 14.out
15.in 15.out
16.in 16.out
17.in 17.out
18.in 18.out
19.in 19.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 48 M
0.in 220 B
0.out 75 B
1.in 217 B
1.out 72 B
10.in 8 M
10.out 1 M
11.in 8 M
11.out 1 M
12.in 8 M
12.out 1 M
13.in 8 M
13.out 1 M
14.in 8 M
14.out 1 M
15.in 8 M
15.out 1 M
16.in 8 M
16.out 1 M
17.in 8 M
17.out 1 M
18.in 8 M
18.out 1 M
19.in 8 M
19.out 1 M
2.in 666 B
2.out 67 B
3.in 671 B
3.out 74 B
4.in 41 K
4.out 82 B
5.in 41 K
5.out 78 B
6.in 4 M
6.out 91 B
7.in 4 M
7.out 114 B
8.in 4 M
8.out 117 B
9.in 4 M
9.out 113 B