Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#10051 #2340. TREETRIP Accepted 100 2615 ms 33912 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-18 5:42:14
#10054 #2340. TREETRIP Accepted 100 2862 ms 36320 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-18 9:20:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: