#583. TOWERBOX - Tháp hộp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2019 – 2020

Tí có một bộ đồ chơi gồm N khối hộp được đánh số từ 1 đến N . Khối hộp thứ i là một hình hộp chữ nhật có kích thước a_i×b_i×1 ( 1≤b_i≤a_i,a_i×b_i là mặt đáy, chiều cao luôn là 1 ). Tí muốn dùng các khối hộp trong bộ đồ chơi của mình để xếp thành một tháp hộp cao nhất có thể, thỏa mãn các điều kiện:

  • Các khối tiếp xúc nhau theo mặt đáy;
  • Nếu khối dưới có mặt đáy là a×b và khối trên có mặt đáy là a'× b' thì a>a' b>b' .

Yêu cầu: Cho biết N và kích thước các khối hộp, hãy giúp Tí tính chiều cao lớn nhất của tháp hộp xếp được.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N ;
  • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương a_i,b_i\ (1≤b_i≤a_i≤10^6) được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là chiều cao lớn nhất của tháp hộp xếp được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3 2
3 3
4 3
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • Xếp khối hộp thứ nhất chồng lên khối hộp thứ ba ta được tháp hộp có chiều cao bằng 2 .

Giới hạn:

  • 40\% số điểm của bài có 1≤N≤20 ;
  • 30\% số điểm khác có 20<N≤1000 ;
  • 10\% số điểm còn lại có 1000<N≤100000 .