Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8088 #664. XORSUM Accepted 100 89 ms 488 K C++ 14 / 851 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-07-24 9:57:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: