Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8088 #664. XORSUM Accepted 100 89 ms 488 K C++ 14 / 851 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-07-24 9:57:38
#138078 #664. XORSUM Accepted 100 127 ms 500 K C++ 17 / 846 B Fan Arsenal 2023-05-13 9:36:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: