Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77898 #843. SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát Accepted 100 204 ms 1532 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-18 12:34:36
#48698 #843. SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát Accepted 100 242 ms 468 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-09-23 3:49:26
#49128 #843. SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát Accepted 100 255 ms 1360 K C++ 11 / 2 K Huỳnh Tấn Thông 2021-09-27 14:23:33
#72142 #843. SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát Accepted 100 256 ms 1404 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:22:18
#146047 #843. SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát Accepted 100 468 ms 20752 K C++ 17 / 5 K Lê Hồng Phúc 2024-04-16 11:54:56
#48558 #843. SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát Accepted 100 496 ms 732 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2021-09-22 9:36:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: