Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#53204 #881. COLOR - Tô màu Accepted 100 257 ms 9588 K C++ 17 / 3 K Trùm CUỐI 2021-10-25 3:03:05
#53208 #881. COLOR - Tô màu Accepted 100 322 ms 15804 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-10-25 6:41:26
#72319 #881. COLOR - Tô màu Accepted 100 237 ms 9596 K C++ 11 / 7 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:39:26
#72948 #881. COLOR - Tô màu Accepted 100 282 ms 15572 K C++ 14 / 3 K acyme_nom 2022-02-14 0:25:25
#73422 #881. COLOR - Tô màu Accepted 100 1086 ms 92356 K C++ 17 / 3 K hsos1r 2022-02-15 7:26:19
#77903 #881. COLOR - Tô màu Accepted 100 218 ms 9556 K C++ 11 / 4 K hihihi1 2022-03-18 12:40:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: