Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 44 117 37.61%