Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 9 34 26.47%