Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%