Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 6 18 33.33%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 16 12.50%