Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%