Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%