Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1285 CARS - Ô tô 12 14 85.71%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 20 33 60.61%