Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2068 BIGSQ 0 0 -
2069 DOTS 0 0 -
2070 GEARS 0 0 -
2071 HACKER 0 0 -
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2073 AFARM 1 2 50.00%
2074 BUFFALO 0 0 -
2075 CHARM 12 35 34.29%
2076 DICTIONARY 0 0 -
2077 EXPLORE 4 7 57.14%
2078 FENCE 0 1 0.00%
2079 HAPNUM 0 1 0.00%
2080 IMGAME 0 0 -
2081 JUSTINBIEBER 0 0 -
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%
2083 AUTOMATON 0 0 -
2084 BRACKETS 0 5 0.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
2086 DIAMOND 0 0 -
2087 ELEPHANT 0 0 -
2088 SIMPLEFACTOR 0 0 -
2089 WORDPOW 0 12 0.00%
2090 AMUSING 0 0 -
2091 BIT1 0 0 -
2092 COUNTTREE 0 0 -