Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2000 APPLE 2 22 9.09%