Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2000 APPLE 3 10 30.00%