Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1013 CANDY - Chia kẹo 5 12 41.67%