Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%