Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 16 32 50.00%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%