Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%