Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%