Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%