Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1146 PTC - Phần tử chung 8 8 100.00%