Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 3 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 1 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%