Tên đăng nhập

longk11

Họ và tên

Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI

Email

kakam50723@vvaa1.com

Chữ ký cá nhân

Long, em trai Sơn. Trùm codeforces tương lai

Đăng ký lúc

2021-06-06 2:51:41

Bài tập đã đạt

1 425

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500