Tên đăng nhập

cbl_kiet

Họ và tên

Trần Tuấn

Email

cuberofvn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-22 2:49:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500