Tên đăng nhập

titanium9524

Họ và tên

Pham Quang Tung

Email

iampt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-03 8:25:42

Bài tập đã đạt

188

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500