Tên đăng nhập

tkdanhk

Họ và tên

Khải Danh

Email

khaidanh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-04 9:25:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500