Tên đăng nhập

chunghamhoc

Họ và tên

nguyễn văn chung

Email

astronomerfc123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-10 21:48:28

Bài tập đã đạt

397

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500