Tên đăng nhập

Blury2903

Họ và tên

Trần Hồng Sơn

Email

blury2903@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-20 19:36:54

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500