Tên đăng nhập

Lomdom_coder

Họ và tên

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-23 7:51:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500