Tên đăng nhập

giact123

Họ và tên

Nguyễn Gia

Email

nguyengiacr123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-05 2:46:02

Bài tập đã đạt

409

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500