Tên đăng nhập

NoobCpp

Họ và tên

Lương Xuân Nguyên

Email

kda16.2.5nguyen@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-08 3:41:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500