Tên đăng nhập

slazenger1906

Họ và tên

nguyễn phúc sanh

Email

phamtho191425@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-12 2:15:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500