Tên đăng nhập

nkcpphello

Họ và tên

Khánh Trần

Email

nk.content.riotgames@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-27 10:01:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500