Tên đăng nhập

Nhanskyvn

Họ và tên

Nguyễn Thiện Nhân

Email

nguyenthiennhan.ttx@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-12 7:21:59

Bài tập đã đạt

610

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500