Tên đăng nhập

transonnn

Họ và tên

Trần Sơn

Email

Sontranros@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-14 13:47:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500