Tên đăng nhập

nguoidung88

Họ và tên

Trần Di

Email

nguoidungmd14@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-20 9:25:13

Bài tập đã đạt

615

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500