Tên đăng nhập

alexei_pc

Họ và tên

Đặng Thành Phát

Email

dangthanhphat911@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-01 16:34:07

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500