Tên đăng nhập

linhhoclaptrinh

Họ và tên

linhhoclaptrinh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-12 11:34:53

Bài tập đã đạt

309

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500