Tên đăng nhập

Fatt

Họ và tên

Thanh Phat Doan

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-19 8:09:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500