Tên đăng nhập

hyeasa

Họ và tên

Phạm Thị Trà Giang

Email

ptragiang925@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-24 13:32:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500