Tên đăng nhập

ducklkdeveloper

Họ và tên

Ducklkdeveloper

Email

ducklkdeveloper1107@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-25 8:29:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500