Tên đăng nhập

Nguyn_NoobCpp

Họ và tên

Lương Xuân Nguyên

Email

nguyenluong.a2k49pbc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-28 3:14:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500