Tên đăng nhập

realhaidinh

Họ và tên

Đinh Nguyên Minh Hải

Email

dinhnguyenminhhai@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-05 16:14:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500