Tên đăng nhập

Pro_vn2k7

Họ và tên

Trần Văn Kiểu

Email

tvk111107@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-28 4:29:42

Bài tập đã đạt

371

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500