Tên đăng nhập

gnhmhp

Họ và tên

gnhmhp

Email

pmh4264100826@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-05 5:20:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500